Ouderparticipatie
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Ouderparticipatie

Een goed contact tussen kindcentrum en ouders vinden wij erg belangrijk
Ouderparticipatie is in onze visie van groot belang voor het goed functioneren van uw kind.


De voordelen van meewerken en meedenken binnen ons kindcentrum voor ouders en kind zijn:

  • een beter idee van beleidskeuzes en de sfeer waardoor u in het contact met uw kind daarop beter kunt inspelen;
  • een betere kijk op het kindcentrum en de omgeving waarin uw kind verblijft;
  • het zich thuis voelen op ons kindcentrum, waardoor drempels lager worden en de sfeer op het kindcentrum, ook tussen ouders, goed is.

De ervaring leert dat een actieve bijdrage aan activiteiten een goed contact tussen ouders en medewerkers enorm stimuleert. Wij vinden het prettig dat alle ouders jaarlijks op één of andere wijze actief zijn binnen ons kindcentrum.

De mogelijkheden hiervoor zijn:
- zitting nemen in het bestuur van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of oudercommissie;
- als hulpouder deelnemen aan bijvoorbeeld sportdag, schoolreisje;

- deelnemen aan ouderavonden;

- deelnemen aan zomerfeest (kinderopvang);
- actief zijn als klassenouder, leesouder enz.

 

Klassenouders (basisschool):

Voor elke groep worden aan het begin van het schooljaar klassenouders gekozen. Deze ouders hebben de taak een ondersteunende rol te spelen voor de groepsleerkracht(en) bij tal van activiteiten voor kind en ouder.
Naast het werven van hulpouders voor groepsactiviteiten en iets doen met de verjaardag van de leerkracht, organiseren zij het informele gedeelte na afloop van de jaarlijkse informatie-avond aan het begin van het schooljaar.

 

Kinderopvang:

Ook binnen het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterarrangement zijn oudercontacten van groot belang. Juist een nauwe samenwerking tussen ouders en de pedagogisch medewerkers is van belang om optimaal vorm te kunnen geven aan de opvang en opvoeding van het kind.
Er is ook een oudercommissie. Dit is een belangenorgaan van afgevaardigde ouders met een adviserende rol. De oudercommissie heeft zich tevens ten doel gesteld de betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang te stimuleren.