Verlof
Bezoekadres
Mozartlaan 17
5242 HR Rosmalen
Postadres
Postbus 112
5240 AC Rosmalen
Telefoonnummer
073 8225333

Verlof

Hieronder vindt u informatie omtrent verlofmogelijkheden en afspraken hierover.

Het verlofformulier kunt u hier downloaden en vervolgens ingevuld en ondertekend, persoonlijk afgeven bij één van de managementteamleden.

 

Over het algemeen is verlof mogelijk:

 • bij medische of sociale noodzaak; hierbij dient altijd een verklaring van arts, maatschappelijke- of hulpverlenende instantie overlegd te worden;
 • bij bepaalde jubilea en belangrijke familieaangelegenheden;
 • indien vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan. In dit geval moet een werkgeversverklaring worden overlegd. Dit vakantieverlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee schoolweken;
 • bij gewichtige omstandigheden of in uitzonderlijke gevallen. Het managementteam kan in dergelijke gevallen na overleg verlof verlenen, maar haar bevoegdheid is beperkt.

Enkele afspraken over verlof:

 • we gaan uit van de vastgestelde schoolvakanties;
 • voor alle kinderen moet verlof worden aangevraagd. Vierjarige kinderen zijn niet leerplichtig en krijgen in principe verlof;
 • informatie over en formulieren voor verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij het managementteam, de administratief medewerker of hier te downloaden;
 • alle verlofaanvragen moeten tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk bij het managementteam worden ingediend en persoonlijk worden afgegeven aan de ;
 • omschrijf de reden waarom u verlof aanvraagt zo duidelijk en volledig mogelijk;
 • verlofaanvragen zullen worden geregistreerd;
 • het managementteam geeft altijd schriftelijk bericht of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd, met opgaaf van redenen. U kunt hiertegen in beroep gaan bij het College van Bestuur;
 • bij aanvragen voor verlof voor maximaal 10 dagen heeft het managementteam de bevoegdheid een beslissing te nemen. Bij aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen ligt de bevoegdheid om te beslissen bij de leerplichtambtenaar.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
- een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin of van familie of vrienden;
- geen andere boekingsmogelijkheid;
- een minder druk seizoen/lagere prijzen;
- een uitnodiging van bijvoorbeeld een familielid om buiten de schoolvakantie mee op vakantie te gaan.

 

Indien uw kind ongeoorloofd afwezig is stellen wij de leerplichtambtenaar hiervan in kennis. Wij verwachten van u respect voor het feit dat wij de regelgeving op een eerlijke manier moeten uitvoeren.
Voor eventuele nadere informatie met betrekking tot de leerplicht kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente.
 

 

Terug naar boven.