Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Wij willen de capaciteiten van de kinderen zo optimaal mogelijk benutten binnen een pedagogisch klimaat, waar de kinderen zich prettig, veilig en beschermd voelen, emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben, nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn.

Opvang en onderwijs zijn zo ingericht dat er tegemoet wordt gekomen aan ervaringen, interesses en specifieke behoeften van kinderen. Kindcentrum de Troubadour is een open kindcentrum en vindt goede communicatie tussen medewerkers, kinderen, ouders en de wijk belangrijk. De opvoedingsdoelen zijn gericht op het ontwikkelen van samenwerking met anderen en respect voor anderen.

Onze missie: waar staan we voor?                                                                                                    

Met passie worden de kinderen voorbereid op deelname aan de maatschappij. We zijn een school waarin  ´persoonlijk´ betekent dat ieder ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen en waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt door mensen met elkaar te verbinden. Veiligheid, open communicatie en samenwerken staan centraal in onze cultuur.

Onze visie: waar gaan we voor?

Op De Troubadour heeft iedereen een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen staan we voor een professionele, veilige en leerrijke omgeving. De kinderen op De Troubadour krijgen kennis aangeboden en ontwikkelen vaardigheden. Hiermee kunnen ze zich ontplooien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

Onze pedagogische visie

We scheppen een klimaat, waarbinnen kinderen kunnen spelen en werken vanuit een gevoel van veiligheid, vertrouwen, welbevinden en zekerheid. We dagen kinderen uit en werken gericht aan de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en bieden ieder kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien. We benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding. We zijn van mening dat het belonen van positief gedrag meer effect heeft dan het corrigeren van negatief gedrag, maar regels zijn wel belangrijk.Wij willen dat zowel de kinderen als de ouders met plezier naar De Troubadour komen:

 • Door een persoonlijke en professionele betrokkenheid bij de kinderen en de ouders;
 • Door het accepteren van de eigenheid van ieder kind;
 • Door het geven van voldoende ruimte aan een zelfstandige ontwikkeling;
 • Door het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheden;
 • Door het bieden van veiligheid via eerlijke en heldere afspraken.

De kinderen voelen zich op De Troubadour veilig en geaccepteerd, kunnen zichzelf zijn en hebben belangstelling voor elkaar. Een goede samenwerking en communicatie tussen opvang, school, kinderen en ouders vinden we essentieel. Een goed kindcentrum maken we immers met zijn allen: ouders, opvang en school werken vanuit hetzelfde doel als partners aan de ontwikkeling van kinderen.

Onze educatieve visie: visie op ontwikkeling en educatie

De Troubadour wil ontwikkelingskansen bieden aan álle kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de inzet en de kwaliteiten/competenties van de kinderen, waarbij uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden. We dagen kinderen uit en stellen eisen, ook als kinderen dit moeilijk vinden. We vinden dat fouten maken niet erg is, maar juist noodzakelijk is om te leren.

Onze visie op educatie rust op de volgende pijlers: 
 • Ons lesaanbod is uitdagend, doelgericht, eigentijds, plezierig en creatief. De kinderen voelen zich veilig en thuis op school;
 • Kinderen worden geprikkeld om te spelen en te leren vanuit zowel hun interesses en belevingswereld als vanuit de eisen vanuit het curriculum en onze maatschappij opdracht;
 • Een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar binnen het kindcentrum; 
 • Samenwerken: kinderen maken gebruik van elkaars competenties, leren van én met elkaar;
 • Het leren van verschillende (waaronder eigen) leer- en oplossingsstrategieën;
 • Onderzoekend leren als onderdeel van het leerproces in een (educatief) uitdagende omgeving;
 • Competenties van kinderen als uitgangspunt voor de individuele ontwikkeling waarbij de lat hoog wordt gelegd;
 • Een professioneel onderwijsteam dat zich continu verder ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan nieuwe educatieve en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd en hierop wordt geanticipeerd.

Samen spelen, ontdekken en leren...

Onze kernwaarden

Samen:

Samen weet je meer en kun je meer dan in je eentje. Dit geldt voor onze kinderen en voor onze professionals. Door samen te werken verrijk je je eigen inzichten en kun je elkaar aanvullen door gebruik te maken van elkaars competenties. Dat gaat niet vanzelf. Samenwerken moet je leren. Dat hoort bij het proces van opgroeien en stopt nooit.

Structuur:

Om veiligheid, duidelijkheid en rust te creëren is structuur onontbeerlijk. Regels horen daar bij. Consequenties wanneer regels niet worden gerespecteerd dus ook. Dat is niet streng, dat is duidelijk en noodzakelijk voor elk kind.

Rijk leren:

Wij bieden leerlingen een rijk aanbod van leren. Het is namelijk belangrijk om op verschillende manieren te leren en te verwerken. Daarom bieden we verschillende (leer)strategieën aan binnen een rijke leeromgeving. Meekunnen met de groep vinden wij minder relevant dan de vraag of het kind de juiste vorderingen maakt binnen de eigen mogelijkheden. 

Onderwijskundige uitgangspunten

Binnen ons onderwijs werken we doelgericht aan het brede spectrum van de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling en natuurlijk aan de inhoudelijke doelen (eindtermen) die bij de basisschool horen. Daarbij houden we, waar dat kan, rekening met de eigenheid van de kinderen, verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. 

Dit streven wij na:
 • Ieder kind verwerft via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden die voor hem of haar nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in de samenleving;
 • Ieder kind verlaat aan het eind van groep 8 de school op het voor hem of haar maximaal haalbare niveau; 
 • Professionals verzorgen adequate instructie;
 • Kinderen leren samen te werken en zelfstandig te werken (en verwerken) vanuit een zelfkritische houding.