Stel cookie voorkeur in

Portal Corona

Op deze pagina plaatsen we informatie en educatief aanbod bestemd voor ouders en leerlingen. Door een overheidsbesluit blijft zowel de kinderopvang als de school gesloten tot en met 6 april. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van wie beide ouders/verzorgers een 'vitale functie' bekleden. Voor deze kinderen wordt indien mogelijk opvang verzorgd, al of niet op onze locatie.

 

Op deze pagina wordt regelmatig informatie toegevoegd: aanvullingen op de planning voor het (t)huiswerk, actualiteiten en informatie over noodopvang voor ouders met cruciale beroepen.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 17 april 11.55 uur.

Noodopvang

De noodopvang voor ouders werkzaam in 'cruciale beroepsgroepen' is in eerste instantie georganiseerd via de school binnen ons kindcentrum. Sinds donderdag 19 maart valt de noodopvang volledig onder de gezamenlijke kinderopvangorganisaties onder aanvoering van Kanteel Kinderopvang. Ook wanneer u geen klant bent bij de kinderopvang kunt u bij deze organisaties terecht. Deze noodopvang wordt geclusterd en daarom aangeboden op een beperkt aantal locaties. Kindcentrum de Troubadour is een van deze locaties. Informatie hierover en over aanmelden voor noodopvang leest u in de betreffende brief die u hierover via Social Schools en via e-mail heeft ontvangen (hieronder te downloaden).

Wanneer u inschat dat acuut noodopvang nodig is vanwege (de dreiging van) acuut gevaar voor uw kind(eren), neem dan direct persoonlijk contact op met de directeur of de intern begeleider. Stuur dan een e-mail en vermeld uw telefoonnummer. Dit is ook van toepassing in de meivakantie.

Brief dinsdag 17 maart aan ouders van kindcentra over noodopvang

Lijst van 'cruciale beroepsgroepen'

Website wanneer u 24-uurs opvang nodig heeft

 

(T)huiswerk

Scholen in Nederland doen hun best om ouders en kinderen in deze periode te voorzien van materialen en instructies, zodat thuis toch kan worden gewerkt aan schoolzaken. Dit 'thuisonderwijs' kan niet op maat door de basisschool worden verzorgd door bijvoorbeeld online colleges zoals een hbo of universiteit dit kan. Ouders worden dan ook opgeroepen om zelf met hun kind(eren) aan de slag te gaan op basis van adviezen, planningen en materialen vanuit de basisschool. Ouders geven deze periode dus zelf thuisonderwijs.

Het voornaamste doel van het thuisonderwijs laat zich momenteel samenvatten als: onderhouden, inspireren en onderzoeken. Het is geen reële vervanging van het reguliere onderwijs. Maar probeert u te doen wat haalbaar is, zodat geen onnodige achterstanden ontstaan. Probeer daarom als dit lukt de aangeboden roosters aan te houden.

 

Materialen: van ophalen naar digitaal aanbod

In de periode voor de meivakantie is veel materiaal meegegeven aan kinderen, zodat hiermee thuis gewerkt kan worden. Het gaat om bijvoorbeeld lesboeken en verwerkingsmaterialen. Dit materiaal is en blijft eigendom van de school en moet weer in goede staat worden teruggebracht als de kinderen weer naar school mogen komen. Omdat de periode van schoolsluiting is verlengd, is de transitie gemaakt naar meer digitaal werken. Maar 'werken op papier' is vanuit onderwijskundig perspectief ook echt belangrijk. Leerkrachten proberen een redelijke balans te vinden. Wanneer essentiële materialen uitgeprint moeten worden maar u heeft hier geen gelegenheid voor, kan contact worden opgenomen met de leerkracht. De digitale omgeving van Teams wordt zoveel mogelijk ingezet als communicatie- en naslagvoorziening. Kinderen en ouders worden hierover door de eigen leerkracht(en) geïnformeerd.

 

Schema's met een aanbevolen educatief programma

Voor de verschillende leerjaren is steeds wekelijks een rooster opgesteld. Afhankelijk van hoe de situatie na de meivakantie zal zijn, zal door de school worden bekeken op welke wijze hieraan verder invulling kan en zal worden gegeven. Ouders zullen in de meivakantie hier verder over worden geïnformeerd. De meivakantie kan eventueel worden gebruikt om nog werk in te halen als hier behoefte aan is. Daarom laten we onderstaande informatie en de schema's van de laatste weken nog even op deze pagina staan:

We vragen aan u als ouder(s)/verzorger(s) om erop toe te zien dat het programma zo goed mogelijk wordt gevolgd. Voor de kinderen in de hogere leerjaren worden bij sommige vakken antwoordbladen digitaal aangeboden, zodat het werk thuis nagekeken kan worden. We vragen aan u om dit samen met de kinderen te doen.

De ouders van kleuters ontvangen een activiteitenkaart (groep 1) of werkkaart (groep 2). Hiermee wordt normaal gesproken ook op school gewerkt. Zo'n kaart biedt een goede richtlijn om actief met kinderen aan de slag te gaan en kinderen gericht te laten spelen/ontdekken/leren. De werkjes die de kinderen thuis maken en af zijn, mogen verzameld worden in de werkjesmap. Deze hebben alle kinderen nog thuis. Wanneer ze weer naar school toe komen, mogen ze de map dan weer mee terug naar school nemen. 

In de planning staan taken die echt belangrijk zijn. We adviseren dringend deze door uw kinderen te laten maken en voor zover mogelijk hierin ondersteuning te bieden. Daarnaast worden soms aanvullende (facultatieve) taken aangeboden. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met aanbod voor kinderen met eigen (aanvullende of gedifferentieerde) leerlijnen. Leerkrachten kunnen nog aanvullingen versturen via Teams, e-mail en/of Social Schools.

 

 
Schema groep 1-2 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groepen 3-4 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groep 5 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groep 5-6 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groep 6 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groep 7 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei
 
Schema groepen 8 periode woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei

 

Licenties online aanbod

Het werken in Teams:

We zijn steeds meer online les gaan geven en contact met leerlingen en ouders gaan onderhouden. Dit gebeurt vooral d.m.v. Microsoft Teams. Dit platform is toegankelijk via de Miloo portal. Hier kunt u lezen hoe we Teams op de Troubadour inzetten:

Uitleg werkwijze thuis onderwijs via Teams

Uitleg Teams 1

Uitleg Teams 2

Uitleg Teams 3

Voor deze websites zijn inlogcodes nodig. Codes om in te loggen plaatsen wij niet online, maar ontvangt u via de leerkracht(en).

Problemen oplossen als inloggen bij Miloo niet lukt:

Via portal.miloo.online kan uw kind inloggen om zo bij Teams, Mijn klas, Pluspunt, Nieuwsbegrip, Engels en andere onderdelen te komen. Mocht het inloggen mislukken, dan zijn dit handige aandachtspunten en tips:

  • Het e-mailadres eindigt op @digidactmail.nl ; hier maken kinderen wel eens een typefoutje in;
  • Bij het inlogscherm van Miloo moet er geklikt worden op het Windows-logo, deze staat bij 'login bij';
  • Als er een outlook (hotmail bijvoorbeeld) of gmail account gekoppeld is aan de computer, dan kan er een conflict bij het inloggen ontstaan. Log dan even uit van het e-mailaccount;
  • Is uitloggen niet mogelijk, gebruik dan een andere webbrowser;
  • Alternatief: maak een nieuw account op de computer aan. Uw kind logt dan in de eigen omgeving in.

 

Educatieve websites

Dit zijn (algemene) educatieve websites:


De Voorleeshoek biedt tijdelijk enkele weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken. Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken. 
 

Vragen over het (t)huiswerk?

Vragen over het te maken werk en/of andere activiteiten beantwoorden we graag. We verzoeken u hiervoor uw vragen te sturen via e-mail naar de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). De leerkrachten proberen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, bij voorkeur via e-mail of via een videoverbinding in Teams. We verzoeken ouders om niet naar school te bellen met specifieke vragen over het rooster en/of opdrachten en/of materialen. Vanuit de geldende richtlijnen zijn er namelijk zo min mogelijk teamleden aanwezig in de school.

 

Uitwisselen van foto's/filmpjes

Als u het leuk vindt om af en toe een foto of kort filmpje te sturen naar de leerkracht(en) waarop bijvoorbeeld het gemaakte werk te zien is, dan vinden we dat leuk. Zo blijven we op afstand toch betrokken. Dat kan via e-mail of via Social Schools. Lukt dit niet of echt geen tijd voor? Ook geen probleem, het is echt niet verplicht.

 

Sportdag 17 april vervalt

De geplande sportdag op 17 april vervalt. Ouders die zich hebben aangemeld om mee te helpen: veel dank! Wellicht kunt u deze dag nu als werkdag (al dan niet thuis) gebruiken. In het jaarrooster van schooljaar 2020-2021 zullen we weer een nieuwe sportdag plannen.

 

Schoolkamp groep 8 geannuleerd

Helaas hebben we het besluit moeten nemen om het schoolkamp voor groep 8 te annuleren. Een grote teleurstelling voor veel kinderen, dat is begrijpelijk. Echter moeten we de intensieve voorbereiding en de hoge kosten natuurlijk afwegen tegenover het risico dat het kamp op een later moment alsnog zou moeten worden afgelast én mogelijke gezondheidsrisico's. Bij uitstel van dit besluit zou de teleurstelling zeker niet minder zijn. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom besloten is om af te zien van het schoolkamp naar Ameland:

  • Intensiteit en belasting van medewerkers in het onderwijs in de huidige periode en in de periode die hierop volgt. Het omschakelen naar thuisonderwijs en het begeleiden hiervan vraagt enorm veel van leerkrachten. Net als ouders moeten ook leerkrachten hun werk vanuit huis combineren met een privéleven en het vormgeven van onderwijs op afstand is buitengewoon intensief. In deze omstandigheden naast dit werk een schoolkamp voorbereiden, is nu een onverantwoord hoge belasting. En als scholen na de meivakantie weer open gaan, wat overigens nog onzeker is, zullen de eerste weken op school ook ontzettend intensief en extra belastend zijn. Niet alleen omdat er dan in een zeer korte tijd een inhaalslag moet worden gemaakt, maar ook omdat de intensiteit van het groepsproces in die fase hoog zal zijn. Om daarnaast in een korte periode het schoolkamp ook nog goed voor te kunnen bereiden, vraagt veel extra tijd en veel overleg. Dat zou hoofdzakelijk neerkomen op de groep 8-leerkrachten die dan opnieuw te maken zouden krijgen met een piekbelasting, zeker omdat in deze fase ook gewerkt zal gaan worden aan het afscheid van groep 8;
  • Hoge kosten die nu gemaakt moeten worden (en deels al gemaakt zijn) die we niet kunnen verhalen als we op een later moment alsnog zouden besluiten dat het kamp niet door zou gaan. Het gaat om een bedrag van ruim 2.500 euro. De school heeft dit geld niet. Het schoolkamp wordt door ouders bekostigd. Ouders zouden hun bijdrage voor dit kamp (grotendeels) kwijt zijn, zelfs als er sprake is van overmacht. Dit werkt nu eenmaal anders dan wanneer een reis wordt geboekt bij een reisorganisatie;
  • De directeur maakt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor leerlingen en personeel een inschatting van eventuele gezondheidsrisico's. Dat is een weloverwogen inschatting, waarvan pas achteraf kan blijken of deze verstandig is geweest. Niemand weet immers nu hoe de situatie begin juni zal zijn, ook deskundigen niet. Feit is en blijft dat de directie zowel kinderen als volwassenen op geen enkele wijze bloot wil stellen aan onnodige risico's. Met de kennis van nu is weliswaar nog niet in te schatten wanneer scholen weer geopend worden en de regels voor het openbare leven weer wat verruimd zullen worden (en op welke wijze), maar wel is de boodschap vanuit de overheid heel duidelijk: een groot deel van de maatregelen tegen het Coronavirus zal hoogstwaarschijnlijk nog maanden van kracht zijn. Een overgang zal zeer geleidelijk worden doorgevoerd. Het RIVM: "Je moet een heleboel maatregelen volhouden, totdat je het virus helemaal onder controle hebt. Want als je ermee stopt neemt de verspreiding direct weer toe." Premier Rutte heeft al gemeld dat er ook na de meivakantie nog beperkingen zullen gelden. Hoewel dus nog niet bekend is wat wel en wat niet is toegestaan in juni, is te verwachten dat er nog steeds rekening zal moeten worden gehouden met een gezondheidsrisico en met maatregelen om dit risico zo klein mogelijk te maken;
  • De kans is dan ook aannemelijk dat er een groep ouders is die hun kind om deze reden niet mee zou sturen op kamp. Kinderen verblijven immers in groep van zo'n veertig mensen in een bus en kamphuis waarin de noodzakelijke hygiënische maatregelen moeilijk strikt na te leven zijn. Het gaat hier niet om 'gelijk hebben' of om 'gelijk krijgen' maar om belangrijke persoonlijke afwegingen van ouders die zij maken voor hun kind, net zoals de school deze voor medewerkers maakt. Wanneer er kinderen (of leerkrachten) om deze legitieme reden niet mee zouden gaan op het kamp, verliest het kamp een belangrijk deel van zijn waarde om juist als groep een bijzondere tijd met elkaar door te brengen.

De directie is verantwoordelijk voor dit besluit en begrijpt dat er ouders zijn die moeite hebben met dit besluit. Hierover met alle ouders vooraf en uitvoerig discussiëren is echter geen optie. Dit is niet een besluit wat lichtvoetig of uitsluitend op gevoel is genomen. Ook niet een besluit dat 'democratisch' genomen kan worden. Daar is deze situatie niet naar. Verwacht mag worden dat iedereen, hoe teleurgesteld ook, dit moet kunnen begrijpen. Discussies en mailwisselingen hierover worden daarom niet aangegaan. Er is namelijk ander werk te doen, wat in deze periode al alle aandacht en energie vraagt.

De leerkrachten van de groepen 8 zullen met elkaar en met de kinderen zoeken naar alternatieven om in plaats van het schoolkamp de laatste periode in groep 8 toch heel bijzonder te maken en in gezamenlijkheid op een mooie manier af te sluiten. Hoe dit vorm krijgt, is nu nog niet duidelijk. De inzichten en de maatregelen vanuit de overheid moeten worden afgewacht om te bepalen wat hierin haalbaar is. Dat geldt ook voor de afscheidsavond met musical. Hierover worden ouders te zijner tijd nader geïnformeerd.

 

Kind-oudergesprekken

De planning van de kind-oudergesprekken zal worden aangepast. Voorlopig gaan deze gesprekken uiteraard niet door. U wordt hierover vanzelf verder geïnformeerd via de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Contacten met de leerkracht(en) worden momenteel uitsluitend digitaal onderhouden via Teams, e-mail en Social Schools. Als u behoefte heeft aan een belafspraak met een leerkracht, kunt u dit bij hem/haar aangeven en hiervoor persoonlijk een afspraak maken. 

 

ARCHIEF  |  18 maart  |  Nieuws voor kinderen en ouders van groep 8: Cito eindtoets voor groep 8 vervalt

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs woensdag 18 maart besloten. De reden van dit besluit is het verminderen van de werkdruk voor leraren, die in deze periode alle aandacht nodig hebben om onderwijs op afstand te realiseren. Leraren, schoolleiding en ander onderwijspersoneel zijn nu immers erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. De eindtoets van Cito in groep 8 gaat dus niet door.

Dit is de brief van Minister Slob aan de Tweede Kamer 

Wat zijn de gevolgen nu de eindtoets niet wordt afgenomen?

De afgelopen weken kregen de leerlingen van groep 8 het schooladvies van de leraar. Dit komt tot stand door te kijken naar de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het was al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. Op de middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op de juiste plek zitten. Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Er zijn dus geen gevolgen voor de toelating op het voortgezet onderwijs. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat er iets wordt gewijzigd in de aanmeldprocedure voor de middelbare school. 

 

ARCHIEF  |  18 maart  |  Onderwijsinspectie

Er is contact geweest tussen Signum en de onderwijsinspectie. Onze inspecteur heeft laten weten vol lof te zijn over onze aanpak en over de berichten vanuit de verschillende kindcentra. Met betrekking tot het thuisonderwijs worden plannen en uitvoering steeds gemonitord en wordt binnen Signum informatie gedeeld tussen de professionals.

 

ARCHIEF  |  19 maart  |  Brief schoolmaatschappelijk werk

Een bericht voor ouders/verzorgers vanuit de aan onze wijk/school gebonden schoolmaatschappelijk werker / jeugdprofessional verbonden vanuit Farent. In deze brief staan tips om thuis om te gaan met de huidige situatie en ook op welke manier u terecht kunt bij de schoolmaatschappelijk werker Kim Wieringa.

Dit is de brief van de schoolmaatschappelijk werker

 

ARCHIEF  |  20 maart  |  Aanvullende informatie vanuit schoolmaatschappelijk werk: Coronahulp vraag & aanbod

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen om dit in te dammen, hebben sommige mensen het momenteel (extra) moeilijk. Tegelijk zijn er hartverwarmend veel initiatieven om elkaar door deze lastige periode heen te helpen. In Rosmalen kun je hier hulp vragen en aanbieden:

Wijkwerkers Sonja Boerman 06-21596825 of Marleen Ars 06-55791552.

De HEVO ouderenadviseurs zijn bereikbaar voor advies op 06-53279098. Ouderen die een persoonlijk gesprek willen kunnen Jenny van Rooij bellen op 073-5213732.

Algemene informatie en websites:

Facebookgroep: Corona - Durf te vragen/helpen Brabant

Facebookgroep: Coronahulp Noord-Brabant

GGD: Informatiebrief voor mensen in thuisisolatie of quarantaine

KOO: Adviezen aan ouders over het geven van thuisonderwijs

S'Port: Fit blijven en verveling tegengaan

De Luisterlijn: Dag en nacht een luisterend oor

Farent: Informatie voor mantelzorgers

Coronahelpers: Landelijk vraag en aanbod

 

ARCHIEF  |  20 maart  |  Hart onder de riem voor onderwijspersoneel van de ministers

De Ministers van Onderwijs, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, hebben vandaag in een videoboodschap hun steun en dank betuigd aan medewerkers in het onderwijs en aan diens huisgenoten. Kijk hier naar de videoboodschap.

 

Inspelen op nieuwe inzichten

De laatste weken hebben we te maken gehad met een situatie waarin adviezen en werkwijzen regelmatig zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Wij volgen de richtlijnen vanuit de overheid en werken volgens afspraken die door/met het schoolbestuur zijn gemaakt. We informeren ouders regelmatig over de actuele situatie. Dat doen we via Social Schools en in bijzondere omstandigheden ook via e-mail.

Deze pagina op de website van De Troubadour is vooral bedoeld als naslagwerk voor ouders en leerlingen in het kader van het educatieve aanbod in de periode dat kinderen thuis moeten werken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen met betrekking tot het aanbod voor uw kind(eren)? Mailt u dan alstublieft naar de betreffende leerkracht(en).