Zorgstructuur

Ondanks onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat kinderen een eigen ontwikkeling doormaken, waar we ons zorgen om maken. Kinderen die opvallen door hun gedrag en/of hun leerprestaties. Wij hebben de wil en verantwoordelijkheid deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

In het structurele overleg met de leerkracht en intern begeleider (IB-er) wordt gekeken welke kinderen gerichte hulp nodig hebben. De oplossingen voor de hulp kunnen heel divers zijn. Indien nodig wordt voor een kind een plan van aanpak gemaakt. Soms hebben we het advies of ondersteuning nodig van het expertisecentrum van het samenwerkingsverband 'De Meierij' of dat de kinderen besproken worden in het zorgteam (IB-er, schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige). Uiteraard worden de ouders altijd geïnformeerd als we zorgen hebben over hun kind en zullen we in overleg met ouders de nodige acties ondernemen..

De individuele cognitieve mogelijkheden en beperkingen van leerlingen worden dagelijks duidelijk door observatie en toetsing door de leerkracht.

Twee maal per jaar worden er toetsen (CITO) afgenomen, die niet gekoppeld zijn aan de gebruikte lesmethoden en die, op basis van landelijk vastgestelde normen, een objectief beeld geven van het niveau van de leerling. Deze toetsen hebben voor de groepen 1 en 2 betrekking op rekenen en taal. Voor de groepen 3 t/m 8 betreft het de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Alle verkregen CITO-gegevens worden geregistreerd zodat er van elk kind een leerlingvolgsysteem ontstaat.

Daarnaast trachten we in de groepen 1 t/m 8, met behulp van het “Protocol voor leesproblemen en dyslexie” zo vroeg mogelijk leesproblemen op te sporen en aan te pakken.

Met  behulp van het leerlingvolgsysteem ZIEN krijgen we zicht op de ontwikkeling van de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen. We kunnen naar aanleiding hiervan bepalen welke vaardigheden op dit gebied nog versterkt moeten worden.

In de structurele overlegsituaties tussen de leerkracht en de IB-er wordt aandacht besteed aan het gedrag, het welzijn van de kinderen en aan de resultaten van de toetsen en observaties. Op schoolniveau vindt er maandelijks overleg plaats tussen het managementteam en de IB-er.

Indien nodig wordt er voor een leerling een plan van aanpak gemaakt. De leerkracht voert het plan uit in de groep. Het handelingsplan wordt regelmatig op zijn effecten geëvalueerd en geactualiseerd door de leerkracht en de IB-er. De IB-er werkt in principe niet met leerlingen. In de meeste gevallen kan er binnen de school adequaat hulp geboden worden. Als de handelingsplannen echter niet het door ons gewenste resultaat opleveren, kan het zijn dat we ons laten adviseren door het samenwerkingsverband 'De Meierij' of dat wij de leerling bespreken in ons zorgteam.

Ook voor de begeleiding van “meerbegaafde leerlingen” is er een intern coördinator die het proces van signaleren aanstuurt en de leerkrachten adviseert bij de wijze van aanpak.

Uiteraard worden de desbetreffende leerlingen en hun ouders nauw betrokken bij de stappen die wij zetten. Wij gaan ervan uit dat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen de beste kans van slagen heeft.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Met dit schoolondersteuningsprofiel laten wij zien voor wie wij er zijn, welke deskundigheid wij in huis hebben en welke extra ondersteuning wij als KC De Troubadour kunnen bieden. Dit alles doen wij samen met onze samenwerkingspartners. Door middel van het schoolondersteuningsprofiel weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school.

 

Kindbespreking de Troubadour

Het zorgteam is een onderdeel van het project Sluitende Zorgstructuur 0-24 jaar. Het doel is verbetering van hulp aan die leerlingen met een cognitieve en/of psychosociale problematiek, waarbij de school behoefte heeft aan advies/ondersteuning van derden.

Het uitgangspunt is zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo snel mogelijk zorg bieden.

In de kindbespreking zitten:

  • de interne begeleider
  • een schoolmaatschappelijk werker voor ondersteuning bij problemen in het sociaal functioneren, bij psychische problemen en bij relatie-, gezins- en opvoedingsnood
  • een jeugdverpleegkundige voor ondersteuning bij medische problemen, stoornissen in de fysieke en psychosociale ontwikkeling en opvoedings-vragen bij ouders (de spreekuren van de sociaal verpleegkundige blijven doorgang vinden).

Alle drie de vertegenwoordigers brengen hun eigen expertise in en hebben hun specifieke korte lijnen naar andere hulpinstanties.

Wanneer er sprake is van een complexe problematiek op meerdere gebieden en het probleem de mogelijkheden van het zorgteam te boven gaat, kan er vanuit het zorgteam een beroep worden gedaan op de expertise van SWV De Meierij.