Sociaal-emotioneel

Het sociaal-emotioneel welbevinden is de basis van de ontwikkeling van kinderen. Door een veilige omgeving, waarin aandacht is voor ieder individueel kind, maken we de kansen op een evenwichtige ontwikkeling bij het kind zo groot mogelijk.

Dit doen we onder andere door het maken van afspraken met elkaar over hoe we omgaan met elkaar. Dit resulteert in een pedagogisch klimaat dat leidend is voor alle kinderen en hun leerkrachten. Door te werken met duidelijke omgangsregels en afspraken, geven we kinderen het goede voorbeeld.

 

Ondanks dat wij alert zijn op het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen, kan er iets aan onze aandacht ontglippen. Om te voorkomen dat er kinderen tussen de wal en het schip terecht komen, worden er jaarlijks onderzoeken afgenomen. Dat zijn:

  • ZIEN is het leerlingvolgsysteem, waarmee het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen gevolgd en geregistreerd wordt;
  • Veiligheidsscan: deze scan meet hoe veilig de kinderen zich voelen in de diverse situaties op het kindcentrum en of kinderen gepest worden.

Deze twee onderzoeken leveren resultaten op die voor leerkrachten erg belangrijk zijn.

In groep 6 krijgen alle kinderen een  sociale vaardigheidstraining (WisH). Deze worden gegeven door Angela van Kessel, Silvia Wevers en een externe trainer.

Ook zijn er teamleden (Sylvia Hendriks en Lisa van den Wildenberg) die als vertrouwenspersonen  fungeren. Zij kunnen kinderen ondersteunen en bijstaan als er zich problemen voordoen.