Missie en visie

Onze missie: waar staan we voor                                                                                                   

Een Troubadour is van oorsprong een middeleeuwse kunstenaar, vooral begaafd als muzikant/dichter. Het woord troubadour is afgeleid van het Occitaanse woord "trobar", dat 'vinden' of 'bedenken' betekent. Een troubadour vertelt zijn verhaal vanuit liefde, plezier en compassie.

Binnen KC De Troubadour wordt er vanuit passie naar kinderen gekeken. Verschillen mogen er zijn. We stellen hoge ambities, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en eenieder weet wat er verwacht wordt. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen hebben we helder inzichtelijk wat we van kinderen kunnen én mogen verwachten. Iedereen hoort er bij ons bij.

Onze visie: waar gaan we voor?

Op KC De Troubadour heeft iedereen een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen staan we voor een professionele, veilige, uitdagende en leerrijke omgeving. We hebben vertrouwen in onze kinderen waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. We begeleiden hen in hun proces tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De kinderen op KC De Troubadour krijgen spel en kennis aangeboden en ontwikkelen vaardigheden. Binnen het kindcentrum werken we samen met een organisatie voor kinderopvang vanuit een integrale gedachte. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf leren kennen, zichzelf worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Daarvoor is een veilig en warm pedagogisch klimaat nodig. Op onze school heerst een prettige, vriendelijke sfeer en gaan we respectvol om met elkaar. Er is duidelijkheid, rust en nabijheid. We dagen kinderen uit, moedigen hen aan, geven aandacht, benadrukken het positieve en laten merken dat iedereen ertoe doet.

“Hier kan je zijn wie je wilt zijn”

(uitspraak van een leerling)

Onze pedagogische visie

We scheppen een klimaat, waarbinnen kinderen kunnen spelen en werken vanuit een gevoel van veiligheid, vertrouwen, welbevinden en zekerheid. We dagen kinderen uit en werken gericht aan de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en bieden ieder kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien. We benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding. We zijn van mening dat het belonen van positief gedrag meer effect heeft dan het corrigeren van negatief gedrag, maar regels zijn wel belangrijk.

Wij willen dat zowel de kinderen als de ouders met plezier naar De Troubadour komen:

 • Door een persoonlijke en professionele betrokkenheid bij de kinderen en de ouders
 • Door het accepteren van de eigenheid van ieder kind;
 • Door het geven van voldoende ruimte aan een zelfstandige ontwikkeling;
 • Door het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheden;
 • Door het bieden van veiligheid via eerlijke en heldere afspraken.

De kinderen voelen zich op De Troubadour veilig en geaccepteerd, kunnen zichzelf zijn en hebben belangstelling voor elkaar. Een goede samenwerking en communicatie tussen opvang, school, kinderen en ouders vinden we essentieel. Een goed kindcentrum maken we immers met zijn allen: ouders, opvang en school werken vanuit hetzelfde doel als partners aan de ontwikkeling van kinderen.

Onze educatieve visie: visie op ontwikkeling en educatie

De Troubadour wil ontwikkelingskansen bieden aan álle kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de inzet en de kwaliteiten/competenties van de kinderen, waarbij uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden. We dagen kinderen uit en stellen eisen, ook als kinderen dit moeilijk vinden. We vinden dat fouten maken niet erg is, maar juist noodzakelijk is om te leren.

Onze visie op educatie rust op de volgende pijlers: 
 • Ons lesaanbod is uitdagend, doelgericht, eigentijds, plezierig en creatief. De kinderen voelen zich veilig en thuis op school;
 • Kinderen worden geprikkeld om te spelen en te leren vanuit zowel hun interesses en belevingswereld als vanuit de eisen vanuit het curriculum en onze maatschappij opdracht;
 • Een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar binnen het kindcentrum; 
 • Samenwerken: kinderen maken gebruik van elkaars competenties, leren van én met elkaar;
 • Het leren van verschillende (waaronder eigen) leer- en oplossingsstrategieën;
 • Onderzoekend leren als onderdeel van het leerproces in een (educatief) uitdagende omgeving;
 • Competenties van kinderen als uitgangspunt voor de individuele ontwikkeling waarbij de lat hoog wordt gelegd;
 • Een professioneel onderwijsteam dat zich continu verder ontwikkelt om vorm en inhoud te geven aan nieuwe educatieve en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd en hierop wordt geanticipeerd.

Samen spelen, ontdekken en leren...

 

Onze kernwaarden

 • Plezier betekent voor ons samenwerken vanuit collegialiteit, toewijding en vertrouwen. We stralen positiviteit uit en vieren de resultaten die we behalen. We zijn TROTS op hetgeen waar we voor staan en de wijze waarop we bijdragen aan het creëren van eigenaarschap. We zien een hoge mate van betrokkenheid, omdat we kinderen en hun ouders weten te boeien en binden. Kinderen laten stralen!
 • Dat doen wij met grote ambitie. We weten wat we van elkaar verwachten. We zijn steeds gedreven om al onze kennis en kunde in te zetten en om daar waar nodig kennis te halen en te delen. Wij werken vanuit kracht en halen het beste uit onszelf en uit alle leerlingen. Kinderen laten hun talenten zien!
 • Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat we samen zorgen voor een doorgaande lijn. Wij voelen ons verantwoordelijk voor eenieder binnen ons kindcentrum. We leveren een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs vanuit een positieve grondhouding. Kinderen ervaren rust en vrijheid binnen gestelde kaders. Kinderen laten groeien!

Onderwijskundige uitgangspunten

Binnen ons onderwijs werken we doelgericht aan het brede spectrum van de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling en natuurlijk aan de inhoudelijke doelen (eindtermen) die bij de basisschool horen. Daarbij houden we, waar dat kan, rekening met de eigenheid van de kinderen, verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. 

Dit streven wij na:
 • Ieder kind verwerft via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden die voor hem of haar nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in de samenleving;
 • Ieder kind verlaat aan het eind van groep 8 de school op het voor hem of haar maximaal haalbare niveau; 
 • Professionals verzorgen adequate instructie;
 • Kinderen leren samen te werken en zelfstandig te werken (en verwerken) vanuit een zelfkritische houding.

Visie Jonge kind

Bij de jonge kinderen op ons Kindcentrum in de leeftijd van 0-7 jaar werken wij vanuit spel aan de brede ontwikkeling van elk kind. Spelen is één van de belangrijkste manieren voor jonge kinderen om tot ontwikkeling en tot leren te komen. Door spel leert een kind de wereld om zich heen kennen en begrijpen. Hieronder kunt u onze visie op het jonge kind verder lezen.