Activiteitencommissie en de vrijwillige ouderbijdrage

De activiteitencommissie van de school bestaat uit ouders en organiseert op verzoek van (en samen met) het team van leerkrachten activiteiten voor de kinderen.

 

De oudercommissie stimuleert en organiseert samen met het team verschillende activiteiten. Dit zijn onder andere het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, de sportdag en het schoolreisje. Doel van deze activiteiten is het bijdragen aan een leuke schooltijd waarin iets wordt toegevoegd aan het onderwijs. De activiteiten worden in werkgroepen met het team en ouders uitgevoerd. Contactpersonen namens het schoolteam zijn Jill Fransen, Lindi Thissen en Marijke van der Plas.

Wij zoeken nog enkele enthousiaste ouders die mee willen helpen bij het organiseren van feesten en activiteiten! Draaiboeken voor praktisch alle activiteiten zijn aanwezig. De tijdinvestering hoeft niet heel groot te zijn, zeker niet als er meerdere ouders zijn die het werk onderling verdelen. Een activiteit vraagt dan enkele uren voorbereiding, dus dat is op jaarbasis niet zo veel.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten en vieringen worden niet bekostigd vanuit de overheid. Daarom vraagt de school voor elk kind een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat de school geen kinderen zal uitsluiten van deelname aan activiteiten wanneer de ouderbijdrage niet is betaald. We gaan er echter vanuit dat alle ouders deze bijdrage betalen, juist omdat alle kinderen hiervan profiteren en het organiseren van de activiteiten anders niet mogelijk is.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 25,- per kind. Per gezin hoeft voor maximaal drie kinderen te worden betaald.

We stellen het bijzonder op prijs wanneer u een hogere vrijwillige bijdrage of een extra gift wilt overmaken, zodat we hiermee extra materialen kunnen aanschaffen voor de kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de KCR. Ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. De school zal kinderen niet dus uitsluiten van feesten/vieringen wanneer de ouderbijdrage niet is betaald, maar kan wel kiezen voor alternatieve activiteiten in geval van schoolreis en/of schoolkamp. Hiervoor moet apart worden betaald en ook hiervoor kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.

De vrijwillige ouderbijdrage aan school maakt u over via IBAN: NL91 RABO 0184 5146 30 ten name van Stichting Signum inzake De Troubadour.

Vermeld u alstublieft dat het gaat om de ouderbijdrage en vermeld alstublieft de naam/namen van uw kind/kinderen. Ook de bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp kunnen worden overgemaakt op dit rekeningnummer (in dat geval onder vermelding van schoolreis en/of schoolkamp). De bedragen voor de schoolreis en het schoolkamp worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.